SIKÇA SORULAN SORULAR

Açıköğretim Sistemi Kalite Güvence Birimi
Akreditasyon nedir?   Detaylar için tıklayın...
Akreditasyon, kalite ve standartların kurum dışından kuruluşlarca denetlenmesi suretiyle belgelenmesidir.
Yükseköğretimde akreditasyon kavramı nedir?   Detaylar için tıklayın...
 • Her ülkenin yükseköğretim sistemi kendine özgü birtakım özellikler taşıdığından, akreditasyon kavramı ülkelerin yapısına, koşullarına, kültürüne ve ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde tanımlanabilmekte; hatta yapılan uygulamalar, benzer süreçler içerse de, değerlendirme, denetim, kalite güvencesi gibi farklı kavramlarla ifade edilebilmektedir.

 • Yükseköğretimde akreditasyon akademik kalitenin gelişmesi ve eğitim kurumlarının toplum nezdinde hesap verebilir durumda olması için izlenen öz-değerlendirme ve uzman değerlendirmesi süreci olarak tanımlanmaktadır.

 • Yükseköğretimde akreditasyon, bir kurumun veya kurumdaki bir programın kalitesinin önceden belirlenmiş bir dizi ölçüte uygun olup olmadığını gösterdiğinden, kalite güvencesi kavramı ile yakından ilişkilidir ve yükseköğretim kurumlarında dış kalite güvencesini sağlamanın yaygın bir yolu olarak kullanılmaktadır.

Yükseköğretimde akreditasyon kavramının temel özellikleri nelerdir?   Detaylar için tıklayın...
 • Başvuran eğitim kurumlarına uygulanan bir süreç olması
 • Değerlendirilen kurumun belirli standartlara veya ölçütlere göre değerlendirilmesi (minimum standart veya mükemmellik standardı gibi)
 • Dış uzmanlar tarafından değerlendirme yapılması
 • Sürecin sonunda akredite edildi veya akredite edilmedi şeklinde bir karara varılması
 • Kurumların veya programların belirli prosedürler sonucunda alabileceği bir etiket sağlamasıdır.
Akreditasyonun, yükseköğretim kurumu, çalışanları, öğrencileri için faydaları nelerdir?   Detaylar için tıklayın...
 • Yükseköğretim kurumlarının hizmet sunduğu öğrencilere ve tüm paydaşlara eğitim-öğretimin kalitesinin belirli standartlara dayalı olarak yürütüldüğünün güvencesini verir,
 • Öğrenci ve öğretim görevlilerinin kurumlar arasında değişimini (akademik değişim) kolaylaştırır,
 • Yükseköğretim kurumlarının karşılıklı birbirlerini tanıma sürecini kolaylaştırıp ve hızlandırır,
 • Akreditasyon, ulusal eğitim sistemiyle uluslararası sistem arasında yaşanabilecek uyum sorunlarını ortadan kaldırır,
 • Diplomaların karşılaştırılmasına yardımcı olur,
 • Akreditasyon, yükseköğretimin uluslararasılaşmasını ve kültürlerarası işbirliğini sağlar,
 • Akreditasyon, kurum politikalarının belgelendirilmesini ve prosedürlerin geliştirilmesini teşvik eder,
 • Eğitim-öğretim ve araştırmaların niteliğini arttırır, bunların sistematik bir yaklaşımla sürekli geliştirilmesini ve kalitenin güvence altına alınmasını sağlar,
 • Ve son olarak, akreditasyon, kurumda tutarlı ve kapsamlı uygulamalar yapılmasına yardım eder.
Türk yükseköğretim sisteminde akreditasyon nasıl gündeme geldi?   Detaylar için tıklayın...

1999 yılında İtalya’nın Bologna şehrinde, dünyanın ilk üniversitelerinden olan Bologna Üniversitesi’nde toplanan 29 Avrupa ülkesinin yükseköğretimden sorumlu bakanları, imzalarıyla yayımladıkları Bologna Bildirisi ile Avrupa’da ortak bir yükseköğretim alanı yaratma fikrini fiilen başlatmışlardır. Buna göre;

 • Birbirleriyle karşılaştırılabilir yükseköğretim diplomaları oluşturma,
 • Yükseköğretimde Lisans ve Yüksek Lisans olmak üzere iki aşamalı derece sistemine geçme,
 • Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ni uygulama, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin hareketliliğini sağlama ve yaygınlaştırma ve
 • Yükseköğretimde kalite güvence sistemleri ağını oluşturmak ve yaygınlaştırma kararı alınmıştır.

Türkiye, adı geçen bildirinin yayımlanmasından iki yıl sonra, etki alanı giderek artan bu sürece katılmış ve 2010 yılının sonuna kadar oluşturulması beklenen Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın (AYA) bir parçası olmayı kabul etmiştir.

2010 yılı sonunda, artık toplam 45 ülkeyi içine alan AYA’nın tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye üniversitelerinin Bologna sürecine katılmaları yasal bir zorunluluk haline gelmiştir.

Bologna süreci kapsamında, Avrupa Kalite Güvencesi Birliği tarafından “Kalite Güvencesi Standartları ve Yönergeleri” hazırlanmıştır. Buna göre AYA içinde yer alan ülkelerin yükseköğretim kurumlarında, Avrupa Kalite Güvencesi Birliği tarafından geliştirilen “Avrupa Yükseköğretim Alanında Kalite Güvencesi Standartları ve Uygulama Prensipleri”nin /Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) uygulanması beklenmektedir. Ayrıca yine bu ilkeler ışığında ölçme ve değerlendirme süreçlerinin yönetilmesi de istenmektedir.

Açıköğretim Fakültesinin Bologna süreci çalışmaları, yukarıda ana hatlarıyla özetlenen sürecin Türkiye’de uygulamaya konulmasıyla birlikte, 2009-2010 öğretim yılında başlamıştır. Tüm programlar Bologna süreciyle uyumlu hale getirilerek “Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne” (AKTS/ECTS) göre yapılandırılmış ve bu amaç doğrultusunda “Diploma Eki”(Diploma Supplement) uygulaması hayata geçirilerek mezun olan öğrencilere Diploma Eki verilmeye başlanmıştır.

Uygulanmaya başlanan Bologna sürecinin işlerliğinin ölçülüp değerlendirilmesi, bu sürece katılan kurumların akredite olmalarını, diğer bir deyişle uyguladıkları programların kalitelerinin ve geçerliliklerinin tescil edilmelerini gerektirmektedir. Bu kapsamda yükseköğretim kurumları için akreditasyon konusu ön plana çıkmış ve akreditasyon çalışmaları başlatılmıştır.

Akredite olmanın en önemli sonucu nedir?   Detaylar için tıklayın...

Akreditasyonun en önemli sonucu, yükseköğretim kurumunun ya da programının ülke içinde ve dışında tanınmasını temin etmektir.

Yükseköğretim sektöründe yaşanan değişim trendleri (serbestleşme, özelleştirme, sınır-ötesi eğitim, akademik hareketlilik vs.) günümüzde akreditasyon sistemini gerekli kılmaktadır. Nispeten kurumsallaşma yönünde önemli mesafeler almış olan ABD uygulaması bu konuda diğer ülkeler için referans teşkil etmektedir.

Avrupa Yüksek Eğitim Alanı’nda da akreditasyon uygulamaları yönünde çok ciddi çalışmalar yapılmaktadır.

Sonuç olarak, akreditasyon kaliteli bir yükseköğretim için ciddi yararlar sağlayacak bir sistemdir.

Akreditasyon süreçlerinin Açıköğretim Sistemi öğrencilerine sağladığı kazanımlar nelerdir?   Detaylar için tıklayın...

Anadolu Üniversitesi’nin Açıköğretim Fakültesinin sunduğu hizmet ve ürünler ulusal/ uluslararası, tarafsız ve bağımsız bir kuruluş tarafından akredite edildiği zaman aşağıda belirtilen faydalar öğrenciler tarafından elde edilmiş olur;

 • Açıköğretim Fakültesinin yürüttüğü çalışmaların ulusal/uluslararası standartlarda yapıldığı belgelenir.
 • Hem Açıköğretim Sistemi içindeki Fakülteler hem de öğrenciler için bir referans sağlar.
 • Öğrencilerin elde ettikleri yeterliliklerin akademik ve mesleki olarak geçerliliği belgelenir.
 • Öğrencilerin akredite programlardan aldıkları diplomalar ulusal ve uluslararası kariyerlerine devam etmede fırsat sağlar.