ETKİNLİKLER

Açıköğretim Sistemi Kalite Güvence Birimi

Başarılı Öğrencilerle Buluşma

Açıköğretim Sisteminin farklı programlarında öğrenim gören en başarılı öğrencilerle bulundukları illerde buluşmalar düzenlenmektedir. Bu kapsamda 30 yaş altı ve 30 yaş üstü gruplar için iki ayrı oturum olarak düzenlenen buluşmalarda, başarılı öğrencilerin çalışma yöntemleri, tercih ettikleri öğrenme malzemeleri, e-öğrenme ortamları ile ilgili görüşleri, e-öğrenme malzemelerini ne kadar sık kullandıkları gibi bilgiler toplantıya katılan idareciler ve öğretim elemanları tarafından raporlanmaktadır. Bu sayede öğrenciler, açık ve uzaktan öğrenmede başarılı olabilecek çalışma yöntem ve tekniklerini akranlarıyla paylaşmaktadır. Buluşmaların amaçlarından biri de çalışma yöntem ve tekniklerinin yaş grubuna göre farklılık gösterip göstermediğini saptamaktır.

Buluşma sonunda raporlanan öğrenci görüş ve önerileri Açıköğretim Sisteminin ilgili birim yöneticileri ve sorumluları ile sistematik olarak paylaşılmaktadır. Başlıklar halinde düzenlenen geri bildirimler doğrultusunda ilgili birimlerin yaptıkları düzenlemeler ve yenilikler takip edilmektedir. Böylece sistemin hedef kitlesi olan öğrencilerden alınan geri bildirimler, sistemin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Söz konusu buluşmaların farklı şehirlerde ve farklı demografik yapılarla sürdürülmesi hedeflenmektedir.

Öğrenci Buluşmaları

AÖF, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı olan öğrencilerden öğrenim gördükleri programlarda başarılı olanlar, bulundukları illerde düzenlenen “Öğrenci Buluşmaları” toplantılarına davet edilmektedir. Bu toplantılara Açıköğretim Sisteminden idareciler ve öğretim elemanları katılmaktadır. Toplantıda, başarılı öğrencilere;

  • Açık ve uzaktan öğretimi ve okudukları programı neden tercih ettikleri
  • Çalışma yöntemleri,
  • Çalışırken kullanmayı tercih ettikleri öğrenme malzemeleri,
  • e-öğrenme ortamları ile ilgili görüşleri,
  • e-öğrenme malzemelerini ne kadar sık kullandıkları
gibi sorular yöneltilerek bilgi toplanmakta ve daha sonra raporlaştırılmaktadır.

Bu toplantılarda öğrenciler, akranlarına rol model olabilecek tecrübeleri sayesinde açık ve uzaktan öğrenmede başarılı olabilecek çalışma yöntem ve tekniklerini paylaşmaktadır. 30 yaş altı ve üstü olarak iki ayrı grupla yapılan etkinliklerde yaş farkının etkisiyle çalışma yöntem ve tekniklerinin farklılaşıp farklılaşmadığını gözlemek de bu toplantıların amaçlarından biridir.

Görüşme sonunda raporlaştırılan öğrenci görüş ve önerileri Açıköğretim Sisteminin ilgili birim yöneticileri ve sorumlular ile sistematik olarak paylaşılmaktadır. Bu raporlarda öğrencilerden gelen istek ve önerilerden yapılması mümkün olanlar, birim yöneticileri tarafından yerine getirilmekte, yapılan yenilikler ve düzenlemeler AÖF Dekanlığınca takip edilmektedir.

Böylece öğrencilerden alınan geri bildirimler, sistemin sürekli iyileştirilip geliştirilmesi için kullanılmaktadır. Açıköğretim Sisteminde başarılı öğrencilerle buluşma etkinliklerinin daha sık ve farklı şehirlerde devam ettirilmesi hedeflenmektedir. Bu tür toplantılarla öğrenci görüş ve önerilerinin alınması, öğrencilerin sisteme olan güvenlerini pekiştirdiği gibi çalışma motivasyonlarını da artırdığı da açıkça görülmektedir.